next -index- prev

Mediation voorkomt proceskosten

Conflicten met werknemers of cliënten zijn vervelend en kunnen hoog oplopen. Menig bedrijf heeft al eens te maken gehad met dure proceskosten, totaal verstoorde relaties met werknemers of boze klanten. Zover hoeft het echter niet te komen door tijdig een bemiddelaar in te schakelen: `mediation'.

Overal waar mensen zakelijk met elkaar omgaan ontstaan conflicten en geschillen. De grondwet regelt tegenwoordig dat de beoordeling over zakelijke geschillen en de schuldinvordering een zaak is van de rechterlijke macht. De uit de VS overgewaaide proces-manie (`sue them') en de groei van de in claims en arbeidsrecht gespecialiseerde advocatuur leiden echter herhaaldelijk tot een soort overkill. Problemen en conflicten belanden voortijdig in de rechtszaal. Dat kan personen ernstig schaden en veel geld kosten. De laagdrempeligheid waarbij iedereen voor elk bezwaar of conflict naar de rechter kan stappen doet dus tal van zaken geen goed. De vergaande juridisering van de maatschappij brengt het recht hebben, je recht halen of krijgen met elkaar op gespannen voet. Al snel vervalt het idee van `recht hebben' tot het tot elke prijs halen/krijgen van je recht. De gemoederen raken verhit, de relaties verstoord en zo nu en dan leidt het zelfs tot geweldpleging.
Van een boze klant die een PC door uw winkelruit gooit wordt natuurlijk niemand beter. Of denk eens aan werknemer X, een goede vakman maar een beetje recalcitrant, die u als baas voor de rechter sleept omdat hij onterecht berispt zou zijn.
De laatste jaren wordt er, door schade en schande wijs geworden, gekeken naar alternatieve methoden om conflicten op te lossen. Het inschakelen van een mediator, een professionele bemiddelaar van buiten is een veelgebruikte optie. Ook gebeurt het steeds vaker dat de rechter de twistende partijen maant tot voortijdig overleg/schikken in plaats van het uit te vechten in de rechtszaal.
De intentie van bemiddeling is voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen en steunt dus op de vrijwillige deelname van de betrokken partijen. Wat doet nu die professionele bemiddelaar? Als eerste het in kaart brengen van de tegengestelde belangen van de conflictpartijen. Die belangen voeden het conflict en neigen ertoe dat steeds hoger te laten oplopen. De betrokkenen denken in de eerste instantie alleen in termen als gelijk en ongelijk. De tegenstellingen zijn echter lang niet zo expliciet als de partijen zelf geloven. Vaak zijn er dingen waarover men het eigenlijk wel eens is en blijken er toch ook gezamenlijke belangen te zijn. Die kwaaie werknemer was in het verleden toch waardevol en omgekeerd was het werken bij die baas nog lang zo slecht niet. En die kwaaie klant was in het verleden wel dik tevreden. De bemiddelaar tempert de zaak, zorgt ervoor dat er in elk geval niet meer olie op het vuur wordt gegooid. Waar gaat het nu eigenlijk om? Is het wel zo zwart-wit? Welke oplossing kunnen wij voor het geschil bedenken?
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de mediator de conflicten zelf gaat oplossen. Volgens het wetboek heeft hij ook helemaal geen bevoegdheid om een uitspraak te doen. Hij of zij helpt de partijen slechts om op een aanvaardbare manier uit de problemen te komen.
In vele praktijkgevallen blijkt mediation te slagen, mits het geschil al niet te hoog is opgelopen en beide partijen nog willen praten. Wil men elkaar alleen nog maar zoveel mogelijk afknijpen dan heeft mediation geen enkele zin. Zeker als er relaties hersteld kunnen worden en de kosten aanzienlijk lager uitpakken dan via een rechtsgang, blijken partijen blij met bemiddeling. Er is vaak sprake van echt maatwerk op de conflict-situatie hetgeen, iets wat in de normale burgerlijke rechtsgang een stuk lastiger is.
Een aantal branches heeft zelf al mediators in dienst of geschillen-commissies ingesteld. Daarnaast zijn er van diverse bureau's mediators in te huren.

U.S.


© NetInfo