Vrij besteedbaar inkomen

Het beschikbare inkomen van huishoudens is volgens het CBS verder gedaald, al voor het vierde jaar op rij. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent, gecorrigeerd voor inflatie. De daling van het beschikbaar inkomen komt voor een belangrijk deel doordat de stijging van de looninkomsten van 1,8 procent achterbleef bij de inflatie van 2,3 procent.

Ook de stijging van de zorg- en pensioenpremies verlaagden het beschikbaar inkomen. Mede door de inkomensdaling namen de consumptieve bestedingen van huishoudens af met 1,1 procent. Nu hebben we nog wel wat vet: het financieel vermogen van huishoudens in 2011 kwam boven de 1000 miljard euro uit (inclusief pensioenen), maar daar tegenover ook een hypothecaire schuld van 665 miljard euro, die echter steeds meer onder water komt. Niet-financiële vennootschappen verdienden in 2011 netto 113 miljard euro, nog onder het niveau van voor het uitbreken van de kredietcrisis. De banken, verzekeraars en financiële instellingen verdienden nog eens 24,9 miljard.

Bij alle ellende van de euro gaat het er toch vooral om of we onze eigen economie een beetje in de plus kunnen houden en dat heeft veel te maken met het vrij besteedbare inkomen. Nu is beschikbaar inkomen wat anders dan vrij besteedbaar inkomen en daar zit de echte pijn: de luxe valt weg. De vrije ruimte, dus buiten de vaste lasten, nam iets van 5 tot 7 procent af en daar moet wel het eten, de kleren en uitgaan van betaald worden. Dat blijkt niet alleen uit de aanloop bij voedselbanken, maar op brede versobering. Op allerlei dingen met vaak een leuke marge wordt bespaard. De smeerolie die dat oplevert in de samenleving, verdwijnt. De vaste lasten wegen zwaar en als pensioenen, uitkeringen en overheidslonen geknepen gaan worden bij een voortsluipende inflatie dan is er minder uit te geven aan leuke dingen, aan luxe, aan margedragende aankopen, die de molen van de economie een zetje kunnen geven. Vaste afdrachten aan verzekeringen, huren en hypotheken doen dat niet. Dat geld rolt niet echt verder. Dat is ook de spagaat waar de regering nu mee zit. Knijp je verder af dan is er geen olie meer in het systeem. Te veel bezuinigen werkt verstikkend. Vanuit het buitenland waarschuwt men dan ook voor te drastische plannen. Ook de hypotheekrenteaftrek is zo’n gevaarlijk punt, want dat hakt er qua onroerend goed waarde en onderpand in. De lieve leugentjes over 4 procent lagere huizenprijzen klinken nog geruststellend, maar wie echt kijkt naar het effect van de aangekondigde en al deels uigevoerde wet Bos over het huurwaardeforfait boven de 1 miljoen, schrikt. In het hogere segment ligt de markt volledig stil, want het naar 2,35% groeiende huurwaardeforfait in die markt is desastreus. De makelaars, banken en lagere overheden proberen te verbergen dat de markt voor panden boven het miljoen is stilgevallen. Dat deze stiekeme ingreep in de hypotheekrente-aftrek het gewone volk (en de politici) niet is opgevallen, bewijst hoezeer de media ook maar wat roepen en zich de propaganda uit Den Haag en de goed gedirigeerde versluiering van dit economisch zo duidelijke effect hebben laten aanpraten.

De verstrengeling van psychologie (vertrouwen) en economie is door dit en vorige kabinetten nooit goed begrepen. Men dacht met financiële ingrepen en flink geld steken in infrastructuur de zaak weer vlot te trekken, maar vergat dat vertrouwen (in de politiek, de euro, de banken en het systeem als geheel) een heel andere causaliteit kent.

Werk en ICT

Het gaat slecht met de ICT, daaraan is geen twijfel, maar wie vooruit kijkt, ziet dat er op termijn toch een tekort is aan ICT-personeel. In ieder geval, dat verwacht ICT~Office. Die branche-lobbyclub voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische recessie verwacht ICT~Office een tekort van ruim 6.300 ICTers in 2016. Zodra de economie na 2013 aantrekt, kan het tekort oplopen tot 11.000 ICT-professionals in 2016. ICT~Office baseert deze cijfers op eigen onderzoek onder haar achterban en gegevens van het CBS, de HBO-raad en de VSNU, het UWV/CWI en het ROA. ICT~Office waarschuwt dat een dergelijk tekort een rem zal vormen op de economische groei in Nederland. Maatregelen als het eenvoudiger toelaten van buitenlandse experts of meer energie steken in opleidingen en het popularisen van ICT zijn marsroutes.

In 2011 bestond de ICT-populatie uit 283.000 ICTers waarvan ruim 55% ofwel 156.000 hoger opgeleid. Dit wil zeggen dat deze ICTers een HBO- of WO-diploma bezitten. Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse beroepsbevolking ligt dit percentage erg hoog. De omvang van de ICT-populatie is in 2011 niet gegroeid in vergelijking met 2010. Dit is te verklaren door de gematigde groei van de ICT-sector en de totale Nederlandse economie. Voor 2012 verwacht ICT~Office dat het totaal aantal ICTers zelfs licht daalt.

Door de economische recessie zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures in 2012 gelijk blijven ten opzichte van 2011. Echter, na 2012 neemt het aantal ICT-vacatures toe en loopt dit aantal tot en met 2016 op tot 13.000. Deze vacatures zullen deels vervuld worden door het aanbod van ongeveer 6.700 ICTers die óf het hoger ICT-onderwijs met een diploma verlaten en op de arbeidsmarkt komen óf ICTers die na een periode zonder werk weer een baan vinden. Wanneer het aanbod van de vraag wordt afgetrokken, leidt dit tot een verwacht tekort van ruim 6.300 hoger opgeleide ICT-professionals in 2016. Deze cijfers passen in het beeld dat eurocommissaris Neelie Kroes recent schetste, waarin voor de Europese Unie een aantal van 700.000 vacatures in de digitale economie wordt voorspeld.

Bij dit alles moeten we niet vergeten dat dit soort cijfers niet echt onafhankelijk worden bepaald. Het zijn lobbykreten en ICT~Office is een lobbyclub die probeert de bewegingsvrijheid voor de branche (en de uurfactuurprijs) zo groot mogelijk te houden, met name wat de arbeidmobiliteit betreft en het kunnen inhuren van buitenlandse ICTers. Met name de opkomst van de cloud en daarmee de mogelijkheden om ICT te outsourcen of te offshoren nemen toe, terwijl de door de cloud afgedwongen standaardisatie en remote beheer van (onder meer virtuele desktops) ook arbeidsplaatsen gaat kosten. Er ligt zeker een bult werk en investeringen in die cloudaanpassingen en BYOD en virtuele werkplekken (thuiswerken). Ook al die bijna antieke, maar nog betrouwbare mainframe/Cobol verwerking bij banken en verzekeraars moet eens op de helling, maar een echt structureel tekort op termijn is wat overdreven. Wel zullen er in nieuwe sectoren, zoals app-ontwikkeling, e-health, domotica arbeidsplekken ontstaan, maar helaas spelen onderwijsinstellingen daar nauwelijks op in. Die waaien met de wind mee, zoals in het overmatig aanbieden van gamedesign opleidingen, waarvoor in de markt ondertussen geen vraag meer is.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom