Eigen leeromgeving

De elek tro ni sche le raar rukt op. Scho len en leer ling en in het voort ge zet on der wijs kun nen bin nenk ort ge mak ke lij ker in log gen op di gi taal les ma teri aal en via hun elek tro ni sche leer om ge ving (ELO), school -por taal of dis tri bu teurs por taal di rect toe gang tot het digitale lesmateriaal krijgen.

 

Home

Dieptedossiers

Dealer Info TV

Dealer Info

Agenda

ICT webnieuws

Partnerdagen

Luc Sala's columns

Contact

Bedrijvengids

Archief

 

Vacatures

 
website development: GF&FA
Dealer Info • home
Vakblad voor ICT & CE retailers

Luc Sala's Blog
Shuttle Computers Handels GmbH
Wave Computers Nederland
ScanSource
G DATA Software AG
Dealer Info
Asus
Primacom